Fréttir

22.7.2013

Lagabreytingar

Hér má lesa skýrslu um störf löggjarfarráðs RI í apríl 2013

Skýrsla um störf löggjafarráðs RI (CoL) 

Tilgangurinn með þessari skýrslu er að kynna íslenskum rótarýfélögum starf löggjafarráðs RI í Chicago 21. - 26. apríl 2013.

 

1.      Almennt.

Löggjafarþingið kemur saman á þriggja ára fresti. Hvert umdæmi getur sent einn fulltrúa og hafa þeir einir atkvæðisrétt. Nú mættu 528 fulltrúar en umdæmin eru 532 Auk þeirra sátu þingið með málfrelsi en án atkvæðisréttar stjórn RI, stjórn Rótarýsjóðsins, framkvæmdastjóri RI og nokkrir fyrrverandi forsetar RI auk allmargra áheyrnarfulltrúa.

Fyrir þinginu lágu 200 tillögur (151 tillaga um lagabreytingar (enactments) og 49 ályktanir (resolutions)) svo það var ljóst að verkefnið var umfangsmikið. Af þessum 200 tillögum voru 56 lagatillögur samþykktar og 7 ályktanir og auk þess var þremur lagatillögum vísað til stjórnar RI. Aðrar tillögur voru felldar (alls 82) eða þær dregnar til baka (alls 56) áður en þær komu til umræðu.

Fyrir löggjafarþinginu 2010 lágu 219 tillögur og 337 árið 2007 þannig að tillögum hefur fækkað undanfarin ár.  

Lagabreytingarnar munu taka gildi 1. júlí n.k. nema annað komi fram um gildistöku.

Ályktanirnar eru sendar til stjórnar RI til frekari umfjöllunar og afgreiðslu og ber henni að tilkynna öllum umdæmisstjórum niðurstöður sínar innan árs.

Tillögur voru sendar til fulltrúa um níu mánuðum fyrir þingið svo þeir gætu kynnt sér þær og mótað sína afstöðu. Unnt er að koma á framfæri yfirlýsingum um stuðning við eða andstöðu gegn tillögum fyrir ákveðinn tímafrest og eru þessar yfirlýsingar sendar öllum fulltrúum. Þetta gerði umdæmið okkar fyrir þingið 2010 þar sem mótmælt var breytingum á heimildum stjórnar RI til að sameina lítil umdæmi.

Ýmsar tillögur lágu fyrir um breytingar í frjálsræðisátt þar sem stefnt var að meira sjálfstæði klúbba til að byggja upp sitt starf og setja sér reglur um mætingar, mætingaskyldu og tilhögun frífunda en þó haldið fast í hina vikulegu fundi. Stjórn RI lagði fram róttækustu tillögurnar að mínu mati. Það voru mikil vonbrigði þegar stjórnin dró þessar tillögur til baka nokkru fyrir þingið. Yfirlýsingar frá fjölmörgum klúbbum lýstu andstöðu gegn þessum tillögum og álíka tillögum sem hefur örugglega átt þátt í því að stjórnin dró tillögurnar tilbaka. Meira hefur þó þurft til að mínu mati því það hlýtur að þurfa mikinn þrýsting og mjög kröftug mótmæli til að alþjóðastjórnin dragi tillögur til baka.

Almennt ríkir mikil íhaldssemi í hreyfingunni sem kemur vel í ljós í atkvæðagreiðslum á löggjafarþingum. Slík íhaldssemi hefur bæði neikvæðar hliðar svo sem andstöðu við framsæknar en góðar breytingar sem þessar og jákvæðar hliðar eins og fram kemur hér á eftir.

Það kom mér óþægilega á óvart hve margar lagatillögur sem miðuðu að því að draga úr ýmsum réttinum lítilla og/eða ungra umdæma og klúbba voru lagðar fyrir þingið. Tillögum um skert réttindi til að taka þátt í ýmsum atkvæðagreiðslum eða um takmarkaðan atkvæðisrétt sem og tillaga um að hækka lágmarksgreiðslu klúbba til RI og miða við minnst 15 félaga sem nú miðast við 10 félaga. Því var það mjög ánægjulegt að finna hina sterkum andstöðu á þinginu gegn slíkum tillögum sem allar voru felldar en samþykkt tillaga um að fella alveg niður lágmarksgjald klúbba til RI.

Löggjafarþingið hófst á sunnudegi með undirbúningsfundi þar sem m.a. er farið í gegnum þær reglur sem gilda um þingstörfin sem síðan hófust á mánudeginum og stóðu til hádegis á föstudag. Fundir hófust yfirleitt kl. 9:00 og stóðu til kl. 17:30 með matar- og kaffihléum. Fundir eru formfastir og fundarstjóri stjórnar þingstörfum með harðri hendi en þó svífur léttleiki yfir og stutt er í gamansemi og hlátur og umræður líflegar og almennt málefnalegar. Haldið er stíft áfram allan daginn og aldrei dauð stund.

Hér á eftir verður fjallað um þýðingarmestu ákvarðanir ráðsins, nokkrar tillögur sem voru felldar eða dregnar til baka og að lokum um áframhaldandi vinnu með niðurstöður þingsins. Lagabreytingar voru flestar breytingar á sérlögum RI og á grundvallalögum klúbbanna. Fáar breytingar voru samþykktar á grundvallarlögum RI enda þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða til að breyta þeim. Ef ekkert er tekið fram hér á eftir er um að ræða breytingu á sérlögum RI.

 

2.      Rótarýklúbbarnir.

a.           Hálfsárskýrslur klúbba til RI.

Samþykkt var tillaga um breytingu á sérlögum RI um að hálfsársskýrslurnar undirritaðar af forseta og ritara skuli sýndar félögum áður en þær eru sendar til RI (með 311/á móti 174).

Tillaga þessi kom frá Indlandi og ástæðan mun vera sú að klúbbar þar hafa orðið uppvísir að því að útbúa tvær skýrslur, aðra fyrir klúbbinn, sem er grunnur að innheimtu félagsgjalda og hina fyrir RI með færri uppgefnum félögum og er hún þá grunnur fyrir greiðslum til RI. Látið var að því liggja að mismunurinn færi í „einhverja vasa“ svo undarlegt sem það nú er.

 

b.           Embættismenn klúbba og stjórnarseta.

Samþykktar voru tvær tillögur um breytingar á grundvallarlögum klúbba varðandi hvaða embættismenn ættu eða gætu/mættu verið í stjórnum klúbba.

1)  Skv. fyrri tillögunni skal ritari nú sitja í stjórn klúbbsins, áður var það valkvætt.

2.  Í síðari tillögunni eru gerðar breytingar á hverjir skuli sitja í klúbbstjórn og hverjir geti setið þar samkvæmt ákvörðun klúbbsins.

Þessar breytingar geta haft áhrif á ákvæði í gildandi sérlögum klúbba um klúbbstjórnir.

 

c.            Hæfi klúbbforseta.

Samþykkt var breyting á grundvallarlögum klúbba um að félagi sé ekki kjörgengur til embættis klúbbforseta nema hafa verið í klúbbnum í a.m.k. eitt ár (með293/á móti 184).

 

d.           Inntökugjald.

Í grundvallarlögum klúbbanna eru ákvæði um að félagar skuli greiða inntökugjald og árgjald skv. því sem segir í sérlögum hvers klúbbs. Í viðkomandi grein (grein 11) eru taldir upp félagar er ekki skulu greiða inntökugjald og nú var samþykkt að bæta í þann hóp fyrrverandi klúbbfélaga sem gengur aftur í klúbbinn (með 330/á móti 158).

Eins og fram kemur hér að framan þá skal innheimta inntökugjald skv. ákvæðum í sérlögum klúbbs. Ég vil almennt túlka lög hreyfingarinnar þannig að ef eitthvað er ekki bannað þá sé það leyfilegt. Ég lít því svo á að klúbbar geti ákveðið að innheimta ekki inntökugjald eða segja í sérlögum að inntökugjald sé 0 kr. og þessi lagabreyting hefur engin áhrif á það. Klúbbar sem ekki innheimta inntökugjald þurfa því ekki að breyta sínum sérlögum en klúbbar sem innheimta slíkt gjald þurfa að skoða sinn lagatexta með hliðsjón af þessari breytingu.

 

 

e.            Lágmarksgreiðslur klúbba til RI.

Samþykkt var sú breyting á sérlögum RI að framvegis er ekkert lágmark á árgjaldagreiðslum til RI heldur miðast þær einungis við fjölda félaga (með 264/á móti 244).

 

f.             Mætingar á klúbbfundi, fjarvera og  mætingaskylda.

Samþykktar voru fjórar tillögur um breytingar á ákvæðum um fundarsókn, fjarveru og mætingaskyldu í grundvallarlögum rótarýklúbba:

1) Félagar geta bætt upp fundarmætingu með þátttöku í þjónustuverkefnum eða öðrum viðburðum á vegum klúbbsins.

2) Hafi félaga verið veitt undanþágu frá fundarsókn í allt að 12 mánuði vegna veikinda er heimilt framlengja þessa undanþágu ef veikindi vara lengur.

3) Heimilt verður að veita félaga undanþágu frá mætingaskyldu vegna aldurs þó hann sé ekki orðinn 65 ára ef summa af aldri og félagsaðild er 85 eða meiri.

4) Hafi félaga verið veitt undanþága frá mætingaskyldu þá skal hvorki hann né fjarvera hans tekin með í útreikning á mætingaprósentu. Hins vegar gildir áfram að ef hann mætir þá reiknast mætingin með í mætingarprósentu.

Breytingar þessar geta haft áhrif á sérlög klúbba.

 

g.           Fylgiklúbbar (satellite clubs).

Samþykkt var breyting á sérlögum RI og grundvallarlögum klúbba um að klúbbum verði heimilt að stofna fylgiklúbba sem væru grunnur að sjálfstæðum nýjum klúbbum meðan verið væri að „safna“ nægilega mörgum félögum til að geta stofnað formlega nýjan klúbb. Félagar í fylgiklúbbi eru félagar í móðurklúbbnum þar til hinn nýi klúbbur hefur verður stofnaður (með 370/á móti 130).

Breyting þessi getur haft áhrif á sérlög klúbba.

 

h.           Flutningur félaga milli klúbba.

Samþykktar voru eftirfarandi tvær breytingar á grundvallarlögum klúbba um flutning félaga milli klúbba. Sú fyrri nær einnig til sérlaga RI:

1) Félögum sem flytjast á milli klúbba eða hafa áður verið félagar í öðrum klúbbi ber að framvísa meðmælabréfi frá sínum gamla klúbbi(með 260/ á móti 255).

Ég vil líta svo á að hér sé um heimildarákvæði að ræða sem klúbbstjórn geti nýtt telji hún þörf á. Breytingin hefur ekki áhrif á sérlög klúbbanna.

2) Klúbbur sem félagi flyst frá skal staðfesta skriflega að félaginn sé skuldlaus við klúbbinn. Hafi staðfesting ekki borist innan 30 daga frá því hennar er óskað skal litið svo á að félaginn sé skuldlaus við klúbbinn (með 403/á móti 108).

Ég vil líta svo á að hér sé einnig um heimildarákvæði að ræða sem klúbbstjórn geti nýtt telji hún þörf á. Breytingin hefur ekki áhrif á sérlög klúbbanna.

 

i.             Félagsaðild og heiðursfélagar.

Samþykktar voru tvær breytingar á grundvallarlögum RI sem snerta klúbbana:

1) Í grein 2 í kafla 5 í grundvallarlögum RI er fjallað um hverjir geti orðið rótarýfélagar. Bætt var við ákvæði um að fólk sem hætt hafi tímabundið á vinnumarkaði eða aldrei unnið utan heimilis til að geta sinnt uppeldi barna sinna eða aðstoðað sambýlismann/-konu (partner) við hans/hennar störf geti framvegis orðið rótarýfélagar (með 359/ á móti 165).

Að mínu mati er þetta góð og löngu tímabær breyting á lögum hreyfingarinnar þó svo æ færri sinni nú heimilisstörfum eingöngu. Ánægjulega er hve mikinn stuðning þessi tillaga fékk. Í þessari tillögu sem og fleiri þar sem fjallað var um maka var notað orðið „spouse“. Nokkrar umræður urðu um það og samþykkt í öllum tilvikum að breyta því í „partner“.

2) Heiðursfélögum er framvegis heimilt að bera merki Rótarý (með 448/á móti 59).

 

3.      Rótarýumdæmið.

a.           Fjöldi e-klúbba í umdæmi.

Felld niður ákvæði um að aðeins geti verið tveir e-klúbbar í umdæmi. Framvegis ekkert hámark (með 295/á móti 220).

 

b.           Heiti formóts.

Formót sem á ensku nefnist „District Assembly“ heitir framvegis „District Training Assembly“ (með 288/á móti 226).

Þessi nafnabreyting breytir engu og var mjög umdeild. Á íslensku nefnum við þetta formót sem í dag er í raun orðið hluti af PETS-mótinu þar sem fer fram þjálfun verðandi embættismanna klúbbanna.

 

c.            Starfsskyldur umdæmisstjóra.

Umdæmisstjóri skal framvegis tryggja að grundvallarlög og sérlög klúbba séu í fullu samræmi við lög hreyfingarinnar og þá sérstaklega í kjölfar löggjafarþingsins sem haldið er þriðja hvert ár (með 292/á móti 225).

Mikilvægt er að klúbbarnir endurskoði sín lög eftir hvert löggjafarþing. Grundvallarlögin eru á heimasíðu umdæmisins í íslenskri þýðingu sem er uppfærð eftir hvert löggjafarþing. Klúbbarnir þurfa eingöngu að færa inn nafn klúbbsins og starfssvæði. Öðru má ekki breyta. Síðan þarf að fara yfir sérlögin og athuga hvort einhverju þarf að breyta í takt við breytingar á grundvallarlögunum. Yfirleitt er um litlar breytingar að ræða enda kalla ekki allar breytingar á grundvallarlögunum á breytingar á sérlögum.

 

d.           Governor-nominee-designate.

Umdæmisstjóri er almennt valinn rúmum tveimur árum áður en hann skal taka við embættinu og fær þá skv. lögunum heitið „governor nominee“ sem á íslensku nefnist „tilnefndur umdæmisstjóri“. Samþykkt var á þinginu tillaga um að frá kjöri og þar til tveimur árum fyrir embættistöku nefnist viðkomandi framvegis „governor nominee designate“ (með 306/á móti 197).

Við höfum almennt litið svo á að viðkomandi félagi verði ekki tilnefndur umdæmisstjóri fyrr en tveimur árum fyrir embættistöku en víða erlendis fær viðkomandi heitið governor nominee strax eftir kjör sem í raun er í anda laganna. Þetta virðist hafa skapað misskilning því á þessu tímabili frá kjöri að tveimur árum fyrir embættistöku hafa þá verið tveir governor nominee. Skoða þarf hvort umdæmið vill finna nýtt heiti skv. þessari breytingu.

           

 

e.            Varaumdæmisstjóri.

Samþykkt var sú breyting að framvegis skal valnefnd umdæmisstjóra velja varaumdæmisstjóra úr hópi fyrrverandi umdæmisstjóra. Skal hann leysa umdæmisstjóra af verði hann tímabundið eða varanlega ófær til að gegna starfi umdæmisstjóra (með 306/á móti 206).

 

f.             Breytingar á umdæmamörkum.

Á löggjafarþinginu 2010 var samþykkt breyting á sérlögum RI sem heimilaði stjórn RI að breyta mörkum umdæma ef klúbbar í umdæmi eru færri en 33 eða félagar færri en 1200. Við mótmæltum þessari breytingu kröftuglega enda hún íþyngjandi fyrir okkur og hátt í tvöhundruð fulltrúar greiddu atkvæði gegn tillögunni.

Á þessu þingi var borin upp og samþykkt tillaga að framvegis verði viðmiðunin 1100 félagar, önnur ákvæði óbreytt (með 288/á móti 229).

Þó svo við séum komin yfir 1200 félaga markið þá léttir þessi breyting ákveðinni pressu af okkur. Við megum þó ekki slaka á og þurfum að halda áfram að fjölga félögum. Ég yrði ekki undrandi þó gerð yrði atlaga að þessu á næsta löggjafarþingi að þremur árum liðnum.

 

g.           Umdæmiskjörþing.

Framvegis verður heimilt að boða til sérskaks umdæmiskjörþings (district resolution meeting) ef svo ber undir til að greiða atkvæði um t.d. tillögur að lagabreytingum fyrir löggjafarþing eða önnur mál sem greiða þarf atkvæði um.

 

 

4.      Rotary International

a.           Heiti fimmtu þjónustuleiðarinnar.

Á löggjafarþinginu 2010 var samþykkt að bæta við fimmtu þjónustuleiðinni sem á ensku var nefnd „New Generation Service“. Nú var samþykkt að breyta heitinu í „Youth Service“ (með 308/ á móti 205).

Við kusum að nefna þessa nýjustu þjónustuleið „Ungmennaþjónustuna“ og því má segja að enska heitið hafi verið lagað að því heiti sem við völdumJ.

 

b.           Árgjald RI (Per Capita Dues).

Samþykkt lagabreyting þar sem ákveðin voru eftirfarandi hálfsársgjöld fyrir rótarýfélaga:

·               2013-14: 26.50 USD

·               2014-15: 27.00 USD

·               2015-16: 27.50 USD

·               2016-17: 28.00 USD

 

Þetta mun gilda þar til annað verður samþykkt á CoL 2016.  

 

c.            Netáskrift að rótarýtímariti.

Öllum rótarýfélögum ber að gerast áskrifandi að viðurkenndu rótarýtímariti. Framvegis geta rótarýfélagar valið að frá tímaritið heim í pósti eins og hingað til eða á tölvutæku formi í netpósti þar sem unnt væri að bjóða uppá slíkt (með 410/ á móti 95).

Á þinginu 2010 var samþykkt tillaga um að aðeins rótarýfélagar í USA og Canada hefðu slíkt val en nú nær þessi heimild til allra félaga. Íslenskum rótarýfélögum ber að kaupa Rotary Norden og búast má við að netútgáfa verði fáanlega von bráðar.

 

d.           Stefna varðandi ferðakostnað.

Samþykkt var að fella út úr sérlögum RI grein um ferðakostnað embættismanna, flugfargjöld og um notkun á fyrsta farrými (1. class/business class) (með 343/á móti 175).

Á löggjafarþinginu 2010 var samþykkt tillaga um að setja í sérlög RI ákvæði ferðakostnað og ferðatilhögun. Umræður hafa verið um það og þau sjónarmið sett fram að óheppilegt sé að fjalla um slíkt í lögum hreyfingarinnar og mun hvergi þekkjast. Tilkoma þessara tillögu var áberandi vantraust milli stjórnar og rótarýfélaga hvað þetta varðaði á þeim tíma. Síðan þá hefur stjórnin samið og samþykkt stefnu og reglur um ferðakostnað og tilhögun sem kynnt var á þinginu og segja má að með því að samþykkja að taka þessa grein úr sérlögunum hafið þingið lagt blessun sína yfir þá stefnumörkun sem kynnt var.

 

5.      Ályktanir sem voru samþykktar.

·       Að stjórnin kanni að bæta „Peace and Conflict Resolution Activities“ við verkefnalista alþjóðaþjónustunnar (með 397/á móti 109).

·       Að stjórnin kanni að ákveðinn dagur árlega verði helgaður ungmennaþjónustunni (með 254/á móti 251).

·       Að kannað verði með að barnabörn rótarýfélaga geti sótt um Ambassadorial Scholarship styrki (með 297/á móti 207).

·       Að kannað verði að fjölskyldum rótarýfélaga er farast í náttúruhamförum verði heimilað að sækja um styrki hjá Rótarýsjóðunum (með 313/á móti 184).

 

6.      Tillögur sem voru felldar eða dregnar til baka.

Eins og framkemur í upphafi skýrslunnar var alls 137 tillögum hafnað eða þær dregnar til baka og komu því ekki til umræðu. Margar tillögur fjölluðu um sama málefnið, smávægilegur munur á orðalagi eða framsetningu skildi þær að. Því var það algengt að þegar sú fyrsta sem fjallað var um hafði verði samþykkt eða henni hafnað þá voru tillögur um sama mál dregnar til baka.

·       Tillögur stjórnar RI, sem fjallað er um hér í upphafi, um mætingaskyldu og tilhögun klúbbfunda/-viðburða og fleiri tillögur á svipuðum nótum.

·       Tillaga okkar um lægri árgjöld fyrir yngri og eldri félaga (með 92/á móti 423).

·      Tillaga um að umdæmisstjóra væri heimilt að bæta svæðisheiti/-auðkenni við númer umdæmis (með 142/á móti 373). Þrátt fyrir að þessi tillaga væri felld þá veit ég ekki til þess að þetta sé beinlínis bannað, hvorki í lögum né reglum.

·       Tillögur sem gengu út á að drag úr áhrifum lítilla og/eða ungra umdæma og klúbba.

·       Tillaga um að félagar sem ekki gætu mætt á klúbbfund vegna langvarandi veikinda eða vinnu væri heimilað að taka þátt í klúbbfundi með aðstoð Skype eða svipaðs tölvubúnaðar.

·       Frífundum fjölgað úr fjórum í sex.

·       Tillögur um breytingar á fundatíðni, t.d. tvisvar í mánuði eða þrisvar í mánuði.

·       Tillaga um að „Service Above Self“ verði framvegis eina slagorð/þema hreyfingarinnar og alþjóðaforsetar hætti þar með að semja hin árlegu þemu.

·       Ýmsar tillögur um breytingar á hæfiskröfum til að geta gengt starfi klúbbforseta, umdæmisstjóra, stjórnarmanns í stjórn RI og forseta RI og varðandi val í þessi embætti.

·       Tillaga um aukið sjálfsforræði klúbba svo lengi sem þeir starfi í fullu samræmi við lög og reglur RI.

·       Gjald á hvern rótarýfélaga vegna alþjóðaþings.

·       Tillögur um að löggjafarþingið verði haldið fjórða hvert ár og um breytingar á verklagsreglum um störf þingsins.

·       Ályktanir um að stjórnin kanni kosti þess að stofna „EarlyAct“ eða „Kidsact“ klúbba (fyrir 5-12 ára), að hækka aldursmörk Rotaract úr 30 árum í 35 ár og að stofna „Elderact“ klúbba.

·       Ályktun um að stjórnin hugleiði að ráða óháða/utanaðkomandi ráðgjafa til að endurskoða núverandi stjórnkerfi hreyfingarinnar og Rótarýsjóðsins og setja fram hugmyndir um breytingar.

 

 

7.      Áframhaldandi vinna með niðurstöður CoL 2013.

a.       Klúbbarnir og umdæmið geta hafið undirbúning að nauðsynlegum breytingum á grundvallarlögum klúbbanna sem eins og áður segir er einfalt verk.

b.      Klúbbarnir og umdæmið munu fá senda skýrslu frá RI um hinar samþykktu lagabreytingar og ályktanir svo og mun RI vinna nýjan ”Manual of Procedure” sem sendur verður til klúbba og umdæma í lok ársins.

c.       Væntanlega verður gerð nánari grein fyrir störfum COL 2013 á næsta umdæmisþingi og fjallað um breytingar sem gera þarf á sérlögum klúbba.

d.      Ný sérlög RI (á ensku) og ný grundvallarlög klúbba og þau sérlög klúbba sem RI mælir með (á ensku og íslensku) verða sett upp á heimasíðu umdæmisins á haustmánuðum.

e.       Undirritaður er reiðubúinn til þess að veita frekari upplýsingar sé þeirra óskað og aðstoða klúbbana varðandi vinnu við uppfærslu á sérlögum þeirra.

 

 

8.      Lokaorð.

Undirritaður tók nú þátt í CoL í annað og síðasta sinn og ég vil nota tækifærið til að þakka það traust sem mér hefur verið sýnt með því að velja mig fulltrúa umdæmisins í tvígang. Ég fann að reynslan frá fyrra þingi kom að góðum notum og segir mér að æskilegt er að fulltrúi fari a.m.k. tvisvar á löggjafarþingið en mest má sitja þingið þrisvar. 

Þingsetan er mjög sérstök, fróðlega og ánægjuleg upplifun. Þar kemst maður nær hjarta Rótarýhreyfingarinnar en á nokkrum öðrum fundum á hennar vegum. Þar kristallast sá vandi sem alþjóðleg hreyfing af þessu tagi þarf að glíma við, ólík viðhorf á mörgum sviðum og ólíkar skoðanir á mörgum málefnum og átökin milli hins bandaríska viðhorfs hreyfingarinnar, sem er vissan hátt grundvallarviðhorf hins upphaflega Rótarýs, og margbreytilegra sjónarmiða annarra ólíkra og fjarlægra og fjarskyldra þjóða með óskyld trúarbrögð og þankagang. Þar læri maður meira um Rótarý, verðleika þess og vandamál en á öllum öðrum fundum.

Samvinna við fulltrúa annarra Norðurlanda var eins og áður góð og mjög ánægjuleg.

Umdæmið okkar og klúbbarnir geta haft áhrif á störf þingsins og komið að tillögum um breytingar á lögum hreyfingarinnar ef vilji stendur til þess. Tillögum sem bæði gagnast okkur sem og allri hreyfingunni. Þó almennt væri afgerandi munur á atkvæðum við atkvæðagreiðslur þá fór hann minnst niður í tvö atkvæði svo ljóst er að öll atkvæði skipta máli.  

Merkustu samþykktir þingsins eru að mínu mati að fellt var niður ákvæði um hámarksfjölda e-klúbba í umdæmi, heimild veitt til að stofna fylgiklúbba, að veita mætingu fyrir þátttöku í öðrum atburðum en mætingu á klúbbfund og að fellt var niður lágmarksgjald klúbba til RI. Einnig var mjög athyglisverð og jákvæð hin mikla samstaða á þinginu um að verja hag lítilla og ungra klúbba og umdæma.

 

 

Maí 2013

Guðmundur Björnsson

Fulltrúi umdæmis 1360 á CoL 2013


Útlit síðu:

Tungumál:

English

Innskráning:

Innskráning